/ / Извънборсовия пазар и заплахата от банково неизпълнение в макроикономическата среда

Извънборсовия пазар и заплахата от банково неизпълнение в макроикономическата среда

Извънборсовия пазар еотговорен сегмент на дейността на банките, особено на макроикономическо равнище. Подобно на паричния пазар, тя е сложна многофакторна структура, в която рисковете от несъстоятелност са доста високи. При моделиране и изследване на корелацията на съществуващите просрочия с номиналната стойност на банковите активи в международната практика, при оценката на вероятността от неизпълнение се използва широко използваният метод за моментните показатели на активите, който е известен като подхода на стойност на активите. В допълнение към него може да се приложи и подходът за максимална вероятност.

Пазарът на извънборсовите пазари и неговите характеристики предполагат, че за да се определи годишната вероятност от неизпълнение изисква информация, както следва:

1. Брой на действащите търговски банки от началото на всяка календарна година за периода на търсене;

2. Броят на търговските банки, които се характеризират с това, за неизпълнение на задълженията, а именно последващото ликвидация въз основа на решенията на висшите съдилища по ликвидация на търговска банка за спиране или отмяна на лиценз във връзка с последваща ликвидация, както и подаване на иск в съда за признаване на несъстоятелност банка.

Изчислението в периода от време от лихви при просрочие търговските банки тон е равен на броя на неизпълнение на задължения, разделен на максималния брой на неизпълнение, и се определя по формулата:

(Nt-1)) / 2 "Do (Do-l) P (Not (Nt-1)

когато: p2av - годишната вероятност за неизпълнение на всяка една търговска банка на системата. В същото време премахваме влиянието на вътрешните и външните фактори върху функционирането на търговските банки на системата и отчитаме само влиянието на фактора, отразяващ броя на банките, които се характеризират с факта на неизпълнение; Dt - броят на системните елементи, на които е присвоен статус по подразбиране за избрания период от време t; Nt - броят на функциониращите банки за избрания период от време t; t - времеви интервал, равен на една календарна година.

Годишната вероятност за неизпълнение трябва да бъдеСравнете с макро среда избрани параметри (т.е., което означава, извън регулиран пазар или корпоративни ценни книжа на пазара на) за установяване на наличието на регресионна функция линейна. Наличието на такава зависимост ще се окаже тази хипотеза относно действителното наличие на комуникация между затварянето на търговските банки и на промените, които се извършват в тази среда, а впоследствие на базата на изградения линейна регресия уравнение да се предскаже също ще се променят избраните макропоказателите, несъстоятелност хипотетично промяна на размера на търговските банки.

Степента на зависимост между годишната вероятностпо подразбиране и макроикономическата среда характеризира корелационния коефициент, ако е в интервала или равен на -1 до +1, тогава можем да говорим за линейна регресионна връзка между два комплекта дискретни данни.

Макроикономическата среда на държавата може да бъдесе характеризира с безброй индикатори, но в момента се интересуваме само от тези, чиято линейна регресионна зависимост от годишната вероятност от неизпълнение може да бъде доказана за чистотата на експеримента. Трябва да се отбележи, че повечето от икономическите показатели могат да имат зависимост в зависимост от годишната вероятност от неизпълнение, но извънборсовия пазар е подреден по такъв начин, че тази зависимост е нефункционална и следователно нейната достъпност може да бъде субективна.

Този анализ ни позволява да посочим това междутакъв показател като годишната вероятност за неизпълнение и макроикономическата среда, има ясно изразена причинно-следствена връзка. По този начин закриването на търговските банки се свързва с намаляването на валутните ресурси, отпуснати от кредитните институции на други държави, което оказва отрицателно влияние върху инвестиционната позиция и води до увеличаване на нетния вътрешен кредит на правителството.

Прочетете повече: