/ / Съдът като орган на съдебната власт. Правоприлагащи органи на Руската федерация

Съдът като орган на съдебната власт. Правоприлагащи органи на Руската федерация

По всяко време хората не бяха незначителна маса. Те винаги се опитвали да се обединят в формацията. Първата такава структура е племенната общност. Но това показа своята неефективност, когато става въпрос за координиране на дейността на голям брой хора. По този начин обществото постепенно започва да създава нова формация, която в крайна сметка се превръща в държава.

Разбира се, днес такъв социаленструктурата за всеки не е нещо свръхестествено. Има много държави в света. Но регулирането на дейността на такава голяма структура се осъществява чрез власт, т.е. реална възможност за влияние върху действията на обществото. Тя се проявява в различни вариации. От голямо значение в процеса на координация на функционирането на дадена страна са правоохранителните органи. Сред тях, съдилищата играят ключова роля. В повечето страни тези отдели представляват напълно отделен клон на правителството. По този начин съдът като орган на съдебната власт е надарен с голям брой характерни черти. Ще се опитаме да ги разгледаме, като използваме примера на съдебната система на Руската федерация.

съд като съдебен орган

Правосъдие и разделение на властите

Както знаем, има принцип на разделениепублична администрация. По едно време тя се превърна в истинска иновация. Той е изобретен по време на Новото време, когато на практика целият свят е потопен в огъня на революцията. Основната задача на хората по онова време беше разработването на фундаментално нов модел на политическата и правна структура на държавата, който се предполагаше да съществува за гражданите. Предвид тези тенденции, двама мислители - Джон Лок и Чарлз Луис де Монтескьо, развиват принципа на разделение на властите. Според него цялата държавна администрация е разделена между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Почти всички съвременни държави функционират въз основа на този принцип. Съдебните органи са представители на клона с едно и също име.

Съдебен бранш - концепция

Както разбрахме, модерните държависа изградени на принципа на разделение на сферите на управление. Съдебната власт в този случай е един от основните клонове. Неговите субекти обаче не могат да бъдат всички държавни органи, а само тези, които имат някои специални правомощия. С тяхна помощ една система от такива отдели може да координира практически всички социални отношения. По юридически характер съдебната власт е област на правоприлагане. Неговата основна задача - решаването на някои въпроси, възникващи в процеса на обществото. Основните представители на клона в Руската федерация са съдилищата и съдиите.

Конституционния съд на Руската федерация

Функции на клона

Всъщност съответният отрасъл е идентичен с цялотосистема от определени органи. Това означава, че съдилищата - това е съдебната власт, ако не се занимавате с теоретично разбиране. Ето защо много концепции, свързани с отрасъла, могат да се прилагат и към органите, които са неговите непосредствени изпълнители. По този начин, съществуват следните функции на съда, а именно:

 • упражнява контрол върху законосъобразността на принудителните процесуални мерки;
 • организацията на правосъдието на територията на държавата, в нашия случай RF;
 • тълкуване на правни норми;
 • действително сертифициране на юридически значими факти;
 • ограничаване на правата на юридическите лица на Руската федерация въз основа на конкретни законодателни норми.

Тези функции на съда засягат изключително органите на Руската федерация. В повечето държави обаче те са едни и същи, с малък брой малки промени.

Принципи на дейността на съдилищата и съдебната система

Всеки правен, политически или друг видструктури в нашата и друга държавна функция въз основа на редица определени принципи, т.е. изходните точки. В Русия те се основават в основния акт на нашата държава - Конституцията. Според неговите разпоредби, дейността на съда се основава на следните принципи, а именно:

 • всички органи на съответния клон на властта са напълно независими и независими;
 • дейността им се осъществява чрез прилагане на правни норми в рамките на административни, граждански, наказателни и други съдебни производства;
 • статутът на съдиите е обединен на територията на Руската федерация;
 • правосъдието се упражнява изключително от съдилищата и никой друг;
 • организацията на съд от всяка юрисдикция се извършва за сметка на държавния бюджет.

Тези принципи показват развитието на съдебния сектор в Руската федерация досега. Това не е изненадващо, тъй като органите на този клон са натоварени с редица изключително важни функции.

функции на съда

Място на корабите в Руската федерация

Всъщност Русия е класически представителСъстоянието, при което принципът на разделение на сферите на управление визуално функционира. Съдът, като орган на съдебната власт, е напълно независим. Въпреки това, по различни причини, на изпълнителната власт, в някои случаи все още оказва влияние върху дейността на отделите правораздаването. Това отрицателно влияе върху правната политика на държавата и живота на населението. В допълнение, този факт е доказателство за необходимостта от определени реформи.

Руска съдебна система - общи понятия

Почти всички органи, принадлежащи към това илидруг клон на властта, представляват една йерархична система. На свой ред съдът и съдиите, работещи в тях, също влизат в структурата на правоприлагането. Разбира се, тяхната дейност е подчинена на нормите на определени действия. Първо, съдилищата функционират в рамките на Конституцията и не могат да се ожени за тях. Второ, основният акт в регулаторната система е Федералният закон "за съдебната система на Руската федерация".

състава на съда

Що се отнася до самата структура на органите, тяе йерархична. Има няколко линии на дейност. Това означава, че различните съдилища имат собствена юридическа насоченост или юрисдикция, ако говорим на ясен език.

Две нива на функциониране

Трябва да се помни, че съдът като съдебен органмощността може да функционира на няколко нива на държавната йерархия. Предвид структурата на нашата страна, ние можем да различим две нива на дейност, а именно:

 • федералното;
 • ниво на субектите на федерацията.

В съответствие с това се изгражда цялата система от съдилища в Русия. Същевременно има и национално ниво, но това вече е сферата на дейност на висшите органи.

Система на правосъдието

Органите на отрасъла, посочени в статията, се намират вйерархична структура. Тя се състои от голям брой отдели на различни функционални ориентация. По този начин, в системата национален съд се състои от следните органи, а именно:

 1. Конституционният съд на Руската федерация.
 2. Съдилища с обща ориентация, които са разделени на две категории: основната връзка и военните власти.
 3. Арбитражни органи.

Трябва да се отбележи, че състава на съда на всекиориентацията ще бъде напълно различна. Този аспект зависи от разглежданите случаи, спецификата на производството и т.н. Що се отнася до разделението на всички случаи, по правило се извършва по териториалност и вид производство. Това означава, че наказателното производство е прерогатив на съдилищата на общо ниво, но всички спорове на юридически лица се разглеждат в арбитражните органи.

съдебна дейност

Обща компетентност: функции

Правомощията на съд с обща юрисдикция саче той може да извършва дейности в гражданското, наказателното и административното производство. Гражданите могат да се обърнат към тези органи на първа инстанция, както и да обжалват и обжалват. Основната връзка в общата юрисдикция е, разбира се, окръжните съдилища. Струва си да се отбележи, че в някои случаи те могат да бъдат апелативни случаи. Това е възможно в случай на предварително разглеждане на делото от страна на правосъдието на мира.

правомощията на съда

Обжалването е органсубекти на Руската федерация. Касационният преглед се извършва от съответния колегиум на Върховния съд на Руската федерация. Общата компетентност включва и военни органи. Тези съдилища оперират във въоръжените сили. Те изпълняват конкретни задачи. Основата на тяхната дейност са престъпления, извършени от представители на въоръжените сили на Руската федерация. Освен това в тяхната юрисдикция са и случаи от гражданско естество, които произтичат от спорове между военния персонал и пряко от руското Министерство на отбраната.

Арбитражна индустрия

Всички икономически спорове между юридически лицаразгледайте отделна линия от тела. Правомощията на арбитражните съдилища се определят от спецификата на техните дела. По правило те произтичат от административни и граждански правоотношения. Концепцията за икономически спор в този случай е ключът. Тъй като характеризира работата на цялата система от органи. Икономическият спор в този случай е някакъв вид несъгласие между лицата, които участват в икономическия живот и са законни. Субекти на такива отношения могат да бъдат и гражданите-предприемачи.

Що се отнася до системата на арбитражните съдилища, тя се състои от следните елементи, а именно:

 • първа инстанция на областно ниво;
 • арбитражни жалби;
 • касационни случаи на арбитраж;
 • Съдебен съвет по икономически спорове на Върховния съд на Руската федерация.

Всички представени органи упражняват своите правомощия навсякъде. Тъй като в съвременния живот често възникват икономически спорове.

Конституционният съд на Руската федерация

Най-"почитаем", ако мога да кажа така,е орган със същото име с основния закон. Конституционният съд на Руската федерация има съвсем конкретни правомощия. На първо място, контролните функции са сред основните му функции. Но има и други правомощия на съда.

 1. Въз основа на исканията на представители на върховните органи на власт Конституционният съд може да разреши въпросите за съответствието на някои нормативни актове с разпоредбите на основния закон.
 2. В хода на конституционния процес споровете се решават и по компетентността на държавните органи.
 3. Този случай дава официално тълкуване на разпоредбите на Конституцията.
 4. Конституционният съд има право да изложи своето становище относно точността и спазването на реда под обвинението на президента на Руската федерация.
  съдебна организация

В допълнение, горепосоченият пример може да бъде инициатор на нормативната уредба. Съставът на съда по конституционна юрисдикция включва деветнадесет членове.

Вместо последващо слово

Така че, разбрахме, че съдът като съдебен органмощта е независима и независима. В своята работа той изпълнява специфични функции, насочени към решаване на конкретни спорове и прилагане на правна отговорност.

Прочетете повече: