/ / Публичен дълг на Русия

Публичният дълг на Русия

Държавният дълг е определена сумапари, които правителството трябва да върне на отделни граждани или търговски предприятия, както и на международни организации или държави. По правило става дума за бюджетен дефицит, т.е. в ситуация, когато държавните разходи за изпълнение на функциите са много по-големи от размера на входящите приходи.

Публичният дълг на Русия

Разбира се, съществуването на такъв дълг изискваправителството някои мерки, насочени към неговото изплащане. Държавният дълг на Русия е изцяло обезпечен с имущество, което е част от съкровищницата. Специално оправомощените органи годишно разработват и предлагат различни начини за намаляване на дефицита и впоследствие да намалят дълга до минимум.

Публичен дълг и неговите видове

Публичният дълг на Русия е

На първо място е необходимо да се разграничат външните ивътрешен дълг. Първият предполага дълга на страната на международно ниво, т.е. преди чуждестранни компании и отделни държави. И вътрешната форма е заем, предоставен на държавата от граждани на тази страна или от юридически лица. Често се формира при издаване на заеми, което дава възможност за натрупване на временно свободни парични активи на населението.

Ако говорим за конкретни форми на проявление, тогаваПубличният дълг на Русия може да бъде представен под формата на различни заемни споразумения и споразумения, международни договори, държавни заеми под формата на ценни книжа. Такова заемане на средства може да се извърши за всеки период, например: до една година, до 5 години и дори до 30 години. Специфичният матуритет е посочен в договора и е задължителен за изпълнение. Освен това, когато се издават ценни книжа от държавни органи, периодът на тяхното разпространение не подлежи на промяна.

Публичният дълг на Русия включва финансовизадължения на субектите на федерацията и общинските задължения. Те действат под формата на кредитни сделки, споразумения и заеми, извършени на подходящото ниво. Максималният срок на падеж на ценните книжа, емитирани от общинските органи, е 10 години. На всяко ниво на бюджетната система съществува държавен орган, който контролира дейността на субектите на федерацията и общинските институции в сферата на заемните средства. При одобряването на бюджетите на всички нива за следващата година се обсъжда по-конкретно въпросът за определянето на лимит за размера на просрочените задължения. В идеалния случай тази цифра не трябва да бъде по-голяма от приходната част на бюджета на подходящото равнище.

държавния дълг и неговите видове

Публичният дълг на Русия може да бъде платениздаване на ценни книжа или допълнителни банкноти. В този случай централната банка действа като финансов агент на правителството. Такива дейности трябва да се извършват под стриктния контрол на специалистите, тъй като неограничени необезпечени емисии допринасят за ръста на инфлацията, което може да доведе до криза в икономиката на цялата страна. Ето защо процесът на покриване на дълга на страната се смята за доста сложен и деликатен въпрос, който все още е в етап на проучване.

Прочетете повече: