/ Социално възлагане на държавата. Социална цел на съвременната държава

Социална цел на държавата. Социална цел на съвременната държава

Държавата е специална политическа институция,форма на социална организация на хората, създадена в процеса на развитие на обществото. В допълнение, тя има суверенитет, в своята компетентност е официален политически орган, т.е. между своите способности и отговорности, принуда и контрол.

Концепцията и социалната цел на държавата разкриват същността на тази политическа институция, нейните цели и функции. Доказателство, че това явление е социално, продукт на обществото.

социалната цел на държавата

Исторически предпоставки за възникването на държавата

Както вече беше споменато, държавата се дължи на развитието на обществото, на определен етап от процесите, които се случват в него.

Като предпоставки за неговото създаване, както и за социалниназначаването на държавата от дълго време беше предмет на многобройни дискусии и дискусии. По този повод има огромно разнообразие от мнения - верига, която се простира от дните на античността.

Теории за произхода на държавата

Най-известните теории за държавното творчество са:

 • резултатът от социалното разделение на труда (според Платон);
 • последствие от естественото развитие на институцията на семейството (според Аристотел);
 • божествената теория за държавното творение (разработена от теолозите);
 • резултатът от социалния договор между хората (представен от класическата политическа мисъл, Лок, Хобс и т.н.);
 • продукт на акт на насилие (от принципа "цялата власт е насилие срещу хората", подкрепено от Гумулович и Дюринг);
 • теорията на Маркс, където по-голямата част от вниманието е посветено на влиянието на частната собственост и на отношението на класовете, или по-скоро на потисничеството един към друг.

същност и социална цел на държавата

Същността и социалната цел на държавата

Какъв е политическият институт, който се разглежда? Каква е нейната цел? Тези въпроси възникват директно от поставения в предходния параграф въпрос - произхода на тази организация.

Така че държавата получава такава дефиниция: инструмент на социалните сили, който е призован да запази техния баланс в обществото.

От това следва, че в момента е такае отговорен за социалното, икономическото и духовното развитие, както и интегрирането на различни групи и тяхното обединяване около общи, общи цели и ценности.

Какво се разбира под думата "същност"

Същност определя социалната цел и задачите на държавата, т.е. тя е основната (централна, централна) в нея. Такъв център става собственост на държавната власт.

Същността на държавата винаги е двойна: от една страна тя е организатор на всички обичайни дела, от друга страна тя винаги изразява интересите на политическия елит, който доминира в дадена част от обществото - социална група за определен период от време.

Тази двойственост изразява два основни подхода към същността на държавата: обща социална и класова, която е пряко свързана с идеята на Маркс за появата на тази институция.

социалната цел и функциите на държавата

Държавата като ефективно средство за организиране на живота на обществото

Социална цел и функции на държаватавзаимосвързани, макар и не взаимозаменяеми концепции. Първата включва широк спектър от термини, като същността, смисъла и стремежите на разглежданата политическа институция, а втората - класификация на отговорностите, възложени на тази институция.

И така, каква е същността и социалната цел на държавата?

 1. Държавата е длъжна да подкрепя съществуващитесоциалния ред, управлява общите дела на членовете на обществото, организира и контролира дейностите, необходими за развитието на обществото, като едновременно е сила, която стои над обществото и неговия служител.
 2. Държавата може да се счита за социален съдия: тя позволява обществен дебат, на конфликти, възникващи по етнически, религиозни или клас основания. На раменете на политическия елит има отговорността за гарантиране компромиси социалните баланси в не само вътрешни, но и външни конфликти.
 3. Държавата има право да използва насилие в рамката,установени със закон, което го прави легализиран и легитимен. Значението на такова насилие е наказание (наказателно), санкции и др. Това означава, че държавата е задължена да следи прилагането на приетия закон. Това означава легализация на насилието. Легитимността е един и същ термин, който означава, че властта начело на държавата се признава от хората.

русия социалната държава

Функции на държавата

Същността и социалната цел на държаватада определи каква роля играе в живота на обществото. Както беше обсъдено по-рано, на първо място, тя го управлява. Функциите изразяват действията на държавата, посоката на нейните действия.
Наред с други неща, те имат такива функции като:

 • Omni посока;
 • гъвкавост и гъвкавост;
 • взаимосвързаност на функциите с цел политическа институция.

Класификация на функциите на държавата

Функциите на държавата обикновено са разделени на следните типове:

 • въз основа на посоката (външна и вътрешна);
 • по продължителност (временно и постоянно);
 • по важност (основни и недребно);
 • съответстващи на сферите на обществения живот.

Ролята на държавата: как тя служи на обществото?

концепцията и социалната цел на държавата

В зависимост от сегашната политическа система, ролята на държавата в нея се променя.

В процеса на развитие обществената цел и социалната стойност на държавата се увеличават все повече. Исторически това е лесно проследено.

Ролята на държавата се е променила доста за двеста или триста години. Това беше повлияно, например, от научната и технологичната революция.

Икономическите условия, международните отношения, политическият режим и системата са фактори, определящи същността на държавата.

Ако сравним социалната цел на модерна държава и политическа организация преди век, ще бъде възможно да се намерят много различия, без дори да се полагат усилия.

съвременност

И така, как се променя ролята на държавата във времето?нейното развитие? Ако разгледаме съвременната държава, можем да стигнем до заключението, че тя е достигнала до ниво, в което тя извършва разнообразна и широкообхватна дейност. Задачите от тясна класа водят до проблеми, възникващи от принципа на свободното от конфликти съществуване на обществото.

Глобализацията диктува собствените си правила: по този начин международните отношения стават все по-важни, външната политика се преследва по-активно.

социалната цел на съвременната държава
Силно повлиян от социалните процесив обществото: движението за национални и религиозни права, правата на сексуалните малцинства. Въпросите, които са били мълчаливи преди векове, са рязко повдигнати. Длъжността на държавата е да отговори правилно на тях.

Социален арбитраж и социална защита

Целта на държавата е да осъществява социалниподкрепа на населението. В допълнение към вече споменатото равновесие в обществото и решаването на общите дела, защитата на правата и свободите на човека се намира на раменете му. Това е един от елементите в списъка на задачите за социална защита на населението.

Също така включва обезпечение:

 • безопасността на околната среда;
 • развитие на науката и технологиите;
 • здравето на нацията;
 • липса на социални конфликти;
 • подходящия стандарт на живот на населението;
 • подкрепа на културата, образованието, т.е. духовното ниво на нацията;
 • защита на майчинството и детството.

В допълнение, легализираното насилие, описано по-горе, също помага да се осигури ред в държавата, в съответствие с нормите и законите, приети в него.

Социална държава

Какво е социална държава? Тя се разбира не само като политическа институция, способна да осигури равенство, а като организация, готова да помогне на населението, да го защити и да разпредели ползите и тежестите сред всички.

Русия е социална държава? Това може да се определи, като се проучи дали в страната са изпълнени следните критерии:

 1. Достойно заплащане за всеки гражданин на държавата.
 2. Всички способни хора имат възможност да спечелят достатъчно, за да осигурят себе си и техните семейства.
 3. Безработната част от населението има и възможност да бъде осигурена чрез преразпределение на средствата от държавния бюджет.

Според Конституцията на Руската федерация, Русия е социална държава. Някои от описаните по-горе елементи обаче не се изпълняват в страната.

целта и социалната стойност на държавата

Какво пречи на Русия да стане социална държава?

За да стане социална държава, Руската федерацияНа първо място е необходимо да се превърне в правна държава. И това означава, че всеки гражданин на страната е длъжен да изпълнява законите, залегнали в Конституцията, включително нейната власт, длъжностни лица, заместници, административни органи. Социалната цел и функциите на държавата трябва да се стремят в една посока.

В момента социалната природа на Русия се отразява само в документален ред. Официалното свидетелство за нея обаче вече говори за томове и дава надежда.

Да стане социална държава, руснакаФедерацията се нуждае от практика да прилага всички норми, документирани в нейното законодателство; да преразгледа отношението към неотменимите права на гражданите; да дефинира основните начини за развитие на социалната политика и да ги приложи.

Прочетете повече: