/ / Каква е цената на използване?

Стойността на използването е какво?

Основните свойства на стоките се оценяват в рамките наизучавайки същността му. Основната концепция в тази категория е стойността на използване. Според тази теория всеки продукт е обект, предназначен да отговори на тези или други нужди на хората. Следователно стойността на стойността зависи пряко от потребителските качества и свойства на продукта.

Основната собственост на стоките

Стойността на използването е концепция, коятовизуално показва не само потребителските свойства на определено нещо, но и неговата полезност за хората. Това означава, че в процеса на придобиване на определен продукт, не само качеството, но и съвкупността от неговите основни свойства, винаги се оценява степента на полезност, т.е. използваните свойства. Съществува сравнение на субективни показатели заедно с целта за всяко нещо или услуга.

Стойността на използването е

Експертите обръщат внимание на факта, че качествотои стойността на използване са по-всеобхватни понятия, отколкото полезност. Това е важно да се разгледа. И стойността на ползване на услугата се характеризира със сходни принципи на изчисление и значение.

Категория стойност

В рамките на текущото производство на суровиниконцепцията е придобила специална роля. В съвременния свят това е един вид носител на материалната равнина или материална база. Тя има за цел постигането на цели в производството. Ето защо понятието за стойност на социалната употреба за обекти и услуги е по-често срещано в литературата.

Това се обяснява с факта, че съвременните продукти за масово производство се произвеждат за маса, а не за собственото им индивидуално потребление. Производителят не използва собствените си продукти.

Определяне на стойността

Основната връзка между етапитеконсумацията и производството на предмети - това е социалната стойност. В зависимост от характеристиките си, процесът на продажба на всеки продукт в едно съществуващо общество може да се промени. Въз основа на това може да се заключи, че между ефективността на производствената сфера и стойността на употребата на продуктите има ограничена връзка, както и тяхното качество.

Промяна в стойността на употреба

С течение на времето стоките и цените не самясто - се наблюдава динамична промяна, както и стойност на употребата. В рамките на историческото развитие концепцията за стойността на употребата постепенно се разширява, включително всички нови компоненти. Паралелно с това бяха наблюдавани и следните тенденции:

 • разширяване на полезни продукти;
 • увеличаване на броя на потребителските ценности под формата на услуги;
 • усложняването на технологичните процеси в производствения процес;
 • увеличаване на трайността и качеството на продуктите.

В съвременния свят стойността на употребата еспособността да отговарят на определени нужди на хората с определен продукт. Всъщност, това е степента на нейната полезност, възможността за реализиране на нейната цел.

Важно е да запомните, че тези понятия са честовзаимно се заменят. Но полезността означава по-тесен списък с характеристиките на продукта. Това се отнася до степента на удовлетворяване на желанията на хората, без да се отчита влиянието им върху себе си и върху тяхното здраве.

Изчислете цената

Друга характеристика, че концепцията заизползваща стойност в течение на многогодишната й еволюция е фактът, че сега тя е от значение не само за стоки, но и за услуги, както и за потребителски стоки и производство. Тоест, сега тя се превърна в нещо като разграничение на конкретни стоки.

Използването и обменната стойност

Всички икономисти са единодушни в процеса на определянеизползваната стойност на стоките. Но често има спорове за определяне на конкретна стойност за него. Тук ролята на собствеността на стоката, стойността на използване и обменната стойност.

В съответствие с предложената трудова теория се приемат няколко основни свойства на всяка стока:

 • стойността на обмяната;
 • потребителска стойност.

Подобна теория за стойността на употребатаподкрепя такива авторитетни фигури в историята като Аристотел и К. Маркс, както и Д. Рикардо и А. Смит, както и други известни икономисти от различни времена.

Теорията за ползата от стойността

Всички те вярват, че всички полезни характеристикистоките представляват нейната стойност на използване. Те определят способността да се удовлетворят една или няколко потребности за един индивид или група от тях. Това означава, че всеки продукт има своя цел. Например, тя може да бъде облекло, храна и др.

И стойността на потребление задължително трябва да бъде от публичен характер. Това се изразява във факта, че продуктът се произвежда не за вас, а за други хора. Тя може да бъде продадена или обменена.

В съвременния свят конкурентоспособността и качествените характеристики на продуктите са особено ценни, което на свой ред има пряка връзка с употребата.

Обменна стойност

Публичните разходи саедна огромна концепция. Но във всички случаи тя не характеризира обект като стока. Факт е, че всички стоки без изключение имат характерна черта. Това е възможност за обмен за друг продукт или услуга. Тази функция се нарича теоретично обменната стойност.

Това означава, че обменната стойност се разбира като способността на дадена стока да бъде заменена с други стоки.

Стоки и цени

Ако стоките имат неравностойна стойност на употреба, те ще бъдат сходни по отношение на разходите за социална работа. Следователно, съставът на стойността на всяка стока винаги включва обществена работа.

С други думи, концепцията за обменната стойност първоначално беше поставена в основата на обмена на обекти. Това е проява на тяхната стойност.

Концепцията за стойността и нейните характеристики

На практика определението за стойност има определен бройфункции. Според теорията, онези неща, за които трудът на хората не са били използвани, нямат цена. Но поотделно, разходите за труд не дават нищо ценно. Следователно, ако нещо се произвежда изключително за лична консумация, няма да има никаква стойност.

Самата цена е с високо качество, а също такаколичествено изразяване. Ако първата отразява производствените отношения между различните производители, тя съчетава ползата от този продукт за обществото, заедно с необходимостта от инвестиции в труда в процеса на производството му.

Качество и стойност на използването

Ако разгледаме концепцията за стойност катовръзките между производителите, тя ще бъде една от категориите на производството. Освен това, цената е категория на обмен, тъй като при определянето на стойността на определен продукт един от тежките моменти е обменът.

Икономистите обръщат внимание на противоречивитеестеството на стоките. Изразява се във факта, че абсолютно всички продукти са съизмерими помежду си. В същото време те са хетерогенни по отношение на тяхното качество и са несвързани в принадлежността си.

Пределна полезност на стоките

Икономисти, които популяризират теорията на маргиналнитеполезност, предлагат друга възможност за определяне на стойността. Според теорията цената на стоката само по себе си не отразява нейната субективна страна. Тя се изразява само в субективната оценка на купувачите. И общата характеристика на всички продукти, тяхната степен на полезност са основната основа за процеса на техния обмен. В този случай при оценката на полезността на някои материални блага се прилагат законите на Госен. Те казват, че при удовлетворяване на определени нужди на хората се наблюдава насищане с тях. Същевременно има намаление на полезността - ползата от всеки следващ продукт ще бъде по-малка от предишната.

Стойност на разходите

Но в хода на дълги проучвания сред преданоотдаденитеТази теория не успя да идентифицира определен показател, който би могъл да действа на практика като отражение на полезността за всички стоки в обществото без изключение.

За да изчисли цената на продукта, Pareto въведоха относителни показатели, чрез които е възможно да се определи колко един елемент ще бъде по-добър за крайните потребители от втория.

Двойствената същност на понятието

Поради противоречията в единството на понятиятаобществените и индивидуалните ценности говорят за тяхната двойна природа. Основната причина за неговото възникване е в разликата между социално необходимия и индивидуален труд.

Под социално необходимото работно времеобичайно е да се разбере периодът, през който се занимава производството на определена стойност на използване на даден обект. От своя страна, индивидуалното работно време е периодът, който ще бъде необходим, за да се направи нещо от определен производител.

Във всеки случай крайната цена на стоките е винагизависи от условията на възпроизвеждане. Това означава, че ако продукт с подобно качество се произвежда, но при по-ниски разходи, тогава всички бивши продукти ще струват по-малко, съизмерими с стойността на последните стоки.

Цената на услугата

Какво влияе върху стойността на употребата?

Крайната стойност на стойността на употреба във всеки конкретен случай се влияе от редица фактори. На първо място е:

 • производителността на труда;
 • интензивност;
 • сложност.

Производителност на труда

Производителността е плодородиетои ефективността на определени действия. За да измерите стойността му, разчитайте на броя на използваните стойности за единица време. Дори при изчисляването на производителността е възможно да се изчисли времето, необходимо за създаване на една единица от продукта.

Колкото по-висока е производителността, толкова по-малкаще има временни разходи по време на производството на определен брой продукти. С оглед на това разходите за тях също ще намалеят. Изчисляването на стойността на стоките е необходимо с оглед на тази характеристика.

Интензивност на работата

Под интензивността на производството е обичайно да се разбират разходите за труд, които се извършват за определен период от време.

Колкото по-голям е интензивността на труда в конкретен случай, толкова по-голям е обемът на създадените продукти. Това ще определи увеличаването на разходите за единица време.

Сложност на работата

Трудът е класифициран според нивото мусложност. Това зависи от манипулациите, които се изпълняват. Така че, ако служителят няма специално обучение, тогава той е класифициран като прост. Ако изпълнението на определена манипулация е невъзможно без предварително обучение, това ще е трудно.

свойствата на продукта, стойността на използване и обменната стойност

Често сложните манипулации се представят под формата на прости, но повдигнати до известна степен. В процеса на редукция сложните процедури се превръщат в прости.

Поради това, по време на изчисляването на крайната цена на стоките разчитат на прост труд и неговите обеми.

резултати

Накратко да обобщим всичко това:

 1. Стойността на използване на стоки и услуги се разбира като способността им да отговарят на определени нужди на хората.
 2. В рамките на земеделското стопанство, продуктът е полезен само за производителя.
 3. Стойността на използване отразява обменната стойност на продукта.
 4. Обменната стойност на нещата се разбира като тяхната способност за обмен в установени пропорции и обеми.
 5. Стойността на стойността на използване на стоки и сходни продукти на земеделските стопанства за прехрана не е еднаква.
 6. Стоките винаги се правят с цел обмен, така че те имат социална стойност.

Всяко нещо има няколко различнистойности. С една дума, стойността на използване е набор от полезни свойства на дадена стока. Тя се свързва не само с качеството на продуктите, но и с конкурентоспособността, чието значение постоянно се увеличава в съвременните условия.

Прочетете повече: