/ Нива и форми на социалното съзнание

Нива и форми на социално съзнание

Това е определението за разглежданата категорияможете да дадете. Съзнанието се представя от философите като върховна функция, характерна само за човешкия мозък и свързана с речта. Тя се състои в целенасочено и обобщено отразяване на реалността. Има съзнание в две форми - индивидуални и социални. Последните ще бъдат обсъдени по-подробно.

По-долу ще разгледаме какви нива и формиобщественото съзнание се отличава от такава наука като философия. Но първо искам да отбележа, че тя е неразделна част от социално-историческия процес и като цяло като функция на човешкото общество. Той се генерира от това, че се развива в съответствие със собствените си закони, така че може да изостава и да бъде изоставен, така че е пред него.

Обичайно е да се определят 3 нива от въпросната категория, а именно обикновеното съзнание, социалната идеология и социалната психология.

Обичайното съзнание се появява спонтанно в процесаежедневните дейности. Той пряко отразява ежедневната (външната) страна на живота на обществото и няма цел като търсене на истината.

Идеологията се представя като цялосттеоретични възгледи, които отразяват степента на познаване на обществото и целия този свят и неговите различни страни. Това ниво на съзнание също се нарича рационално.

Социалната психология есистема от чувства, обичаи, настроения, мотивации, традиции, характерни за обществото като цяло и за различни социални групи. Това ниво на съзнание се нарича и емоционално.

Трябва да се отбележи, че взаимодействиетотри от тези нива на общественото съзнание са много сложни, двусмислени. Въпреки това всички те са част от психиката, която обхваща съзнателни, несъзнателни и подсъзнателни процеси.

Е, и сега ще разгледаме какви са формитефилософията на общественото съзнание сингли. Тъй като развитието на битието, способността на човека да познава възниква и се обогатява, постепенно се появява. Това е, което имаме днес.

Форми на социалното съзнание: научно и философско съзнание

Научното съзнание се представя каторационално и систематизирано отразяване на картината на нашия свят на специален, научен език. Този формуляр се основава и намира потвърждение при действителната и практическа проверка на неговите хипотези, наредби и закони.

Философското съзнание е представено като теоретичен мироглед, наука за законите на природата, мисленето, обществото и индивидите.

Форми на обществено съзнание: политическо съзнание

Политическото съзнание е представено катосистема от чувства, традиции, трайни настроения, идеи и теоретични системи, отразяващи специфичните интереси на големите социални групи, взаимоотношенията помежду им и тяхното отношение към публичните политически институции.

Форми на обществено съзнание: морално и правно съзнание

Моралът е система от възгледи, възприятия, норми и оценки на поведението на цялото общество, различни социални групи и индивиди.

Правото е представено като системаопределени обществени отношения и норми, спазването на които се регулира и контролира от държавата и властите. На теоретично ниво тази форма е правна идеология, изразяваща интересите и възгледите на големите социални групи.

Форми на обществено съзнание: религиозно и артистично съзнание

Основата на религиозното съзнание е вяраобществото в свръхестественото. Това включва различни религиозни учения с техните идеи за световния ред, чувствата и действията на вярващите, по-специално ритуали, традиции, норми на поведение, система на забрани.

Артистичното съзнание е представено катодуховната дейност на обществото в културната сфера. Той възбужда, засяга духовните струни, предоставя естетическо удоволствие или, напротив, неудовлетвореност, подбужда за размисъл. Тук можете да включите произведения на литературата (проза, поезия), архитектура, скулптура, живопис и др.

Прочетете повече: