/ Духовната сфера на обществото

Духовна сфера на обществото

Много дейности представляват животчовек в съвременния свят и хората в същото време влизат в определени отношения по време на комуникацията. Естеството на отношенията може да бъде различно, но те са обединени в пет взаимосвързани сфери на обществения живот.

Основните сфери на обществото

  • Икономическото е свързано с производството на материални стоки, тяхното разпределение и потребление.
  • Социалната сфера е област, в кояторазлични интереси и потребности на обществени групи, които формират своята социална структура: етническа, демографска, семейна, класова и други.
  • Политически - е връзката между народите, социални групи, от физически лица на държавната власт.
  • Духовната сфера на обществото е сфера, в коятокойто създава и реализира различни религиозни, морални, художествени нужди на хората. Освен това много от създадените в него идеи са предназначени за практическо приложение. Например компютърните програми и информационните технологии се създават от умствения труд, т.е. в духовната сфера обаче те се консумират в икономиката, социалната сфера, политическите и други.
  • Екологични - сферата на отношенията между хората въз основа на това как те се отнасят към природата. Проблемите с околната среда се считат за изключително важни.

Духовна сфера на обществото

Разнообразието на ценния свят на модернитечовекът е достатъчно широк. В допълнение към ценностите на ежедневието има и по-висши такива, които са свързани с разбирането на смисъла на битието, идеалите на обществения ред, нормите на морала. Духовната сфера на обществото определя идеали, които са важни за изграждането на система от ценности.

Всички влизат от първите дни на животаопределена среда. Невъзможно е да се каже, че цивилизованото общество е напълно бездушно. Просто се случва, че в някои социални слоеве хората живеят в нормален духовен живот, че не можете да кажете за другите. Понякога животът на човека е насочен само към оцеляването, но той няма време за философски размисли, въпреки че всичко зависи от индивидуалността на всеки един.

Духовната сфера на обществото като професионалистпроизводството на духовни ценности обхваща главно сферата на философското знание, по-специално изкуството, етиката и религията. Всеки от тях обсъжда проблемите на обществото и човека в бъдеще, идеалите на социално-политическата система, връзката между това, което трябва да бъде, мечтите и настоящето.

Духовното производство, което се създава в обществото,е много разнообразна. За това е възможно да се извърши философски системи, морален кодекс (Десетте Божи заповеди в религия, например), литературна утопия и др. Пътят към бъдещето не е предопределено в действителност, така че може да се разбере защо толкова много хора говорят за бъдещето, за духовните ценности на идеали. Духовната сфера на обществото живее в невидим, но бурен живот, свързан с търсенето, намирането и разочарованието. Човек може да разбере загрижеността на властите всички възходи и падения на дейностите по духовна общност, защото преврати в скалата от ценности, неизбежно ще доведе до политически и социални катаклизми, които са изпълнени с смяната на правителството. Това винаги засяга връзката между духовния и политическия живот.

Полето на теоретичната човешка дейност също е в неравностойно отношение с духовната сфера.

Специално място в духовната сфера е заетообразованието и идеологията, което е необходимо за постигане на най-високите духовни и морални ценности на членовете на обществото. Всичко зависи от задачата, поставена пред тях от политическите сили във властта.

Така духовната сфера на обществото есистема на отношенията между хората. Тя отразява духовния и моралния социален живот, представен от културата, науката, религията, морала, идеологията, изкуството.

Прочетете повече: