/ Каква е икономическата сфера на обществото?

Каква е икономическата сфера на обществото?

Всяко общество, представляващо неразделна динамична система, трябва да бъде обединено около редица общоприети общи ценности - политически аспирации, историческа памет и т.н.

Основните сфери на живота на социалните организми

икономическата сфера на обществото
Като правило тези четири се открояват: икономическата сфера на обществото, духовното, политическото и социалното. На първо място ще разгледаме по-подробно.

Икономическата сфера на обществото

Позоваваме се на мнението на мнозинствотоисторически и социални училища. Според тях, това е най-икономическата сфера на обществото е най-важното в този списък. В крайна сметка, на развитието на производителните сили в голяма степен определят други взаимоотношения между хората: йерархия, политическа система, и така нататък. Икономическата сфера на обществото е набор от социални отношения в сферата на производството, обмена, разпределението и крайното потребление на материални ресурси и богатство. Форми на организация във всякаква икономическа дейност са икономически системи. Те могат да варират в зависимост от вида на имота, средства за производство, начини на координация на икономическите дейности, ниво на технологичното развитие или характера на икономическите отношения.

Основните етапи на сферата

И тъй като основата за икономически и икономически отношения, както и основният фактор, който определя тяхната специфичност, е производството и разпространението

икономическата сфера на обществото се характеризира с
съществени ползи, тогава в този процес се разграничават следните основни етапи.

  • Производството е процес на създаванеспецифични материални стоки. Основата за производството е човешкият труд, както и степента на техническо развитие и умения на хората на всяка конкретна историческа сцена.
  • Разпределението е следващата стъпка,защото всеки произведен продукт трябва да бъде разделен между всички членове на обществото. В този процес участват както директните производители, така и държавата.
  • Обменът е процес на конвертиране на пари в стока истоки в пари. По същество обменът и стоково-паричните отношения са средство за регулиране на насищането и осигуряване на материални облаги за всички участници в икономическите отношения.
  • И всъщност, крайният етап от живота на стоката, когато се използва по предназначение, задоволявайки материалните нужди на хората.

икономическа сфера на обществения тест

По този начин, тази сфера директносе свързва с най-основните човешки нужди, много по-фундаментални от културата или държавата. Икономическата сфера на обществото се характеризира с три основни проблема:

1. Какво трябва да се произведе?

2. Как се произвежда?

3. За кого се произвежда?

В зависимост от начина на решаване на тези проблеми,есенцията, повдигайки проблема за най-ефективното използване на ограничени ресурси, обществото придобива този или този образ: феодален, стоково-капиталистически, примитивен и може би робски. Така икономическата сфера на обществото е тест, който определя неговата форма и степен на развитие.

Прочетете повече: