/ / Какво е вестникът на икономическите операции?

Какъв е вестникът на икономическите операции?

Всички икономически транзакции, без изключение,извършени в процеса на предприятието, трябва да бъдат определени в специален правилник. Той се нарича вестник "Икономически операции". Този документ дефинира алгоритъма за отразяване на транзакции в счетоводната и данъчната счетоводна система 1C.

Вестник на икономическите операции
Основни задачи на счетоводството

Първата е формирането на данни за икономическитедейността на дружеството, неговата собственост. И информацията трябва да бъде възможно най-пълна и да има висока степен на надеждност. Тези данни са необходими не само за управлението на предприятието, специалистите, но и на кредиторите, както и на инвеститорите.

Втората важна задача е осигуряването навъншни и вътрешни потребители на отчитане с навременна информация. Горепосочената разпоредба е необходима за упражняване на контрол върху съответствието на предприятието с действащото законодателство.

Третата задача е да се предотвративъзникване на негативни тенденции в дейността на икономическа единица, получаване на информация за наличния потенциал и резерви и изготвяне на прогноза за финансовите резултати.

Създаване на регистър на бизнес транзакциите
Във всичко това специалистът е подпомогнат от "вестник"икономически операции ". Освен това изпълнението на горепосочените задачи допринася за развитието на конкуренцията. Понастоящем "вестникът на икономическите операции" е съставен от специално разработен регламент, който носи едно и също име, както и автоматизиран контрол, който позволява проверка на действията, извършени от потребителя за спазване на разпоредбите на документа.

Бизнес сделки. Техните видове

Всяка операция има отражение върху предприятието. Съществува промяна в източниците на информация за собствеността или нейната величина. Има ситуации, при които първото и второто се случват едновременно. Ето защо вестникът на икономическите операции е изключително важен. Така че има четири основни типа операции. Класификацията се извършва в зависимост от това как те влияят върху размера на пасивната и активната част на баланса.

Напишете едно

Тези операции оказват пряко влияние върху състава на собствеността на предприятието. С други думи, те засягат само актива. Същевременно балансовата валута остава същата.

Тип две

Този тип операция е противоположна на първата. В този случай има промяна в източниците на образование на имуществото на компанията. Това е пасивното. Нищо също не се случва с валутата.

Вестник на икономическите операции е
Тип три

В този случай има промянаразмер и източници на формиране на собственост. Това са изключително положителни тенденции, т.е. увеличение. Валутната валута също се увеличава както в активните, така и в пасивните части.

Тип четири

Последният вид операции засяга и двата параметъра, но вече е в посока намаляване. Валутата на баланса се намалява със същото количество както в пасивните, така и в активните части.

Обобщени резултати

От това, което е показано по-горе, можем да направим следнотозаключение: Дневникът на икономическите операции е важен документ, който позволява да се обедини и систематизира информация за дейността на предприятието, осигурява по-лесен достъп до данни, което е важно за вземане на управленски решения.

Прочетете повече: